TABAN ne demek

Taban tdk sözlük anlamı nedir

 • 1. ayağın yere basan yüzü, alt yüzü.
 • 2. üstü kapalı olan bir yerin tavanına karşıt olan, ayakla basılan yüzü.
 • 3. ayakkabının altı.
 • 4. bir şeyin yere dayanan bölümü ya da bir şeyin üzerine oturtulduğu nesne, ayaklık4.
 • 5. bir şeyin en alt bölümü.
 • 6. değerlendirmede en alt aşama, derece. "Ürün taban fiyatı belli olmadı"
 • 7. bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmayan ama yönetenler üzerinde etkili olan kitle. "Partinin tabanı koalisyon istemiyor"
 • 8. coğrafya terimi bir ırmağın en derin olan orta yeri.
 • 9. den. dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü.
 • 10. matematik terimi bir cismin ya da bir şeklin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey ya da çizgi. eş anlamlısı: kaide
 • 11. halk ağzından tarlanın en düz ya da en çukur yeri.
 • 12. halk ağzından toprağı verimli tarla.
 • 13. yorgunluğa katlanarak uzun yol yürümek.
 • 14. çok gidip gelmek, sık sık gitmek.
 • 15. kaçıp gitmek.
 • 16. uzak bir yere gitmek üzere bütün gücünü toplayarak yola çıkmak.
 • 17. (I) a.

  Ayağın alt yüzü, aya.
  Üstü kapalı bir yerin gezinilen, ayakla basılan yüzü, tavan karşıtı.
  Ayakkabının alt bölümü.
  Kaide.
  Bir şeyin en alt bölümü.
  Değerlendirmede en alt derece.
  Bir toplumu, bir kuruluşu oluşturan, yönetime katılmadan etkili olan kitle: Partinin tabanının istekleri doğrultusunda...
  Temel.
  coğ. Bir ırmağın en derin olan orta yeri.
  den. Dikey duran direk, çubuk, seren vb.nin alt bölümü.
  mat. Bir cismin veya bir biçimin yüksekliğini ölçmek için aşağıdan yukarıya doğru başlama noktası olarak alınan yüzey veya çizgi, kaide: Piramidin tabanı. Üçgenin tabanı.
  mat. Üslü sayılarda kuvveti alınan sayı: 53 anlatımında 3 rakamı üstür, 5 ise tabandır.
  hlk. Tarlanın düz ve verimli kesimi.
  esk. Kılıç vb. yapımında kullanılan iyi cins demir.

  Güncel Türkçe Sözlük
 • 18. (II) zarf (tab'an) esk.

  Huy bakımından.
  Yaradılıştan.

  Güncel Türkçe Sözlük Arapça; µab¤an
 • 19. Fransızca; Base

  BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu
 • 20. 1.bk. tapan (I). 2.Tekerlek çemberi.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 21. 1.Tarlanın çukur yeri. 2.Tarlanın düz yeri: Zeytin taban tarlada iyi yetişir. 3.Toprağı verimli tarla.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 22. 1.Evlerin zemin katı. 2.Toprak tabanlı ev. 3.Direkler üzerine oturtulmuş tahta ambarın tabanına yerleştirilen kare biçimindeki ağaç kirişler.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 23. Temel, asıl.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 24. Tohum ekildikten sonra tarlayı düzeltmeye yarayan yassı ağaç araç, sürgü

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 25. Tohum ekildikten sonra toprağı düzeltmeye yarayan ağaç merdane.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 26. Topuk.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 27. Döşeme

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
 • 28. Genellikle kullanılan bilimsel sayılama dizgesinde, bir üst ile gücü alınan sayı. örn. 2,7x6,25 (1'5) = 42,1875 deyimindeki 6,25 sayısı. 2-Yerdeğişir bir bilgisayar izlencesinde, gerçek adresleri bulmak için göreli adreslere eklenmesi gereken değer.

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü İngilizce; base 1981
 • 29. bk. temel

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
 • 30. Taban, dilbilim bakımından yapılacak açıklamalar için ele alınan kök ( KÖK TABAN, B. radicale ) veya gövde ( GÖVDE TABAN, B. suffixale ) den ibaret kelime parçasına denir. Tabanlarda, dışarı ile taşra'da, ve çağırmak ile çığırmak'ta görüldüğü gibi, bazen açınık almağımı bulunur; bu gibi tabanlara ALMAŞIMLI TABAN ( B. d'alternance ) adı verilir. Hint - Avrupa dili gramerinde tabanlar TEK HECELİ ( Monosyllabe ), İKİ HECELİ ( Disyllabe ) ve ÇOK HECELİ ( Polysyllabe ) diye ayrılır. 2.Sâmi dillerinde kelimelerin kökü durumunda olan iki veya üç abanığa da taban adı verilir. bk. İkili ve üçlü kök.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü Osmanlıca; maddei asliye 1949
 • 31. Başlangıç ya da temel sayılan yer ya da nesne.

  Transistorun salgıcı ile toplacını ayıran kesimi.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü İngilizce; base 1983
 • 32. 4

  Bir üçgenin taban ı, onun üzerinde durduğu düşünülen kenarlarından herhangi biridir. Şekil:27 Şekil :28

  BSTS / Geometri
 • 33. Dekorda, oyun gereği kullanılan taban.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü İngilizce; ground-row 1983
 • 34. (Mimarlık)

  Kapalı bir yerin, üzerinde gezinilen yüzeyi.
  Sütunların üzerine oturan taş kirişlerin alt yüzeyi.

  BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü Alm. Boden, Grund 1968
 • 35. Kelime kök ve gövdelerinin çekim eki almamış yalın durumu: taş, işçi, bilgili, terbiye, ciltle-, ayakkabı, aktualite, plânlama vb.

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü İngilizce; basis, base 2003
 • 36. Verilen bir uzambiçim için, üzerine (dik olarak) bir yükselti çizilen ya da çizildiği varsayılan kıyı ya da yüz. Örnek. koni tabanı, yuvak tabanı.

  bk. hamel tabanı, dikey taban, doğru-uzaysı tabanı, eşlek tabanı, ilinge tabanı, sayıtlama tabanı, süzgeç tabanı, tersüstel taban, üstel islav tabanı.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; base, basis 1983
 • 37. (...)

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü İngilizce; base, basis 2000
 • 38. İngilizce; floor, foot wall

  BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979
 • 39. (geometride);dayanak (cebirde) (baz) (matematik)

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu Osmanlıca; kaide 1963
 • 40. Sinema/TV.

  Üzerine, duyarkatı oluşturan kimyasal özdek sürülmüş selüloit kuşak.
  Mıknatıslı kuşak ve mıknatıslı görüntü kuşağında, üzerine demir oksit sıvanan asetat, polivinilklorit ya da polyesterden kuşak.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü İngilizce; 1. base, support, backing, film base, emulsion support (carrier), 2. tape base 1981
 • 41. bk. gövde

  BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu 1997
 • 42. Sabanla çekilen, sürülmüş tarlaların yüzeyini düzenlemek amacıyla kullanılan ağaç. (Adalıkuzu *Güdül -Ankara)

  bk. tabak

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü 1976

Taban ingilizcesi

[Tabán] adj. bedrock
n. sole, girder, base, basement, floor, fundament, sill, substratum, substructure

Taban cümle içinde kullanımı

Partinin tabanının istekleri doğrultusunda...

Çekinmeyin! Siz de bir cümle kurun.